Siber Güvenlik Sektörü Maaş Araştırması (2021)

Geçen sene yine bu zamanlarda yaptığım maaş anketini tekrar gerçekleştirdim. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, çalışılan kurumun kategorisini de sorulara ekledim. Yazım yanlışı olan ve gerçek dışı girdileri temizledikten sonra elimde 174 maaş bilgisi kaldı. Veri setini buradan indirebilirsiniz.

Ankette insanlar, aşağıdaki rollerden birini seçerek maaş bilgilerini girdi:

  • Ofansif Güvenlik Testçi (web, network… penetration testing, red teaming vs.)

Bunun yanısıra çalıştıkları kurumların da kategorisini seçtiler:

  • Danışmanlık

Ek olarak, aşağıdaki iki soru da soruldu:

  • Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz?

Öncelikle bu iki sorunun cevaplarıyla başlayalım.

Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz?

Yurtdışına gitmeyi düşünüyor musunuz ya da imkanınız olsa yurtdışına gitmek ister miydiniz?

Katılımcıların çoğu çalıştıkları kurumdan memnun olsa da ezici çoğunluk yurtdışına gitme isteği içerisinde.

Maaş Dağılımları

Grafik Açıklamaları

Grafiklerin X ekseninde yıl cinsinden tecrübe, Y ekseninde TL cinsinden net maaş değerleri yer almaktadır. Yuvarlak elemanlar her bir girdiyi ifade ederken kare olanlar o tecrübe sütunundaki maaş ortalamasını(median) göstermektedir.

Tüm Sektör

Tüm sektörü kapsayan maaş dağılımı

Tecrübeye göre ortalama(median) maaşlar

Geçen seneye kıyasla:

0–1 Yıllık tecrübe için %20

2 Yıllık tecrübe için %40

3 Yıllık tecrübe için %19

4 Yıllık tecrübe için %40

Maaş artışı yaşanmış. Daha fazla tecrübeli insanların girdileri az sayıda olduğu için onları tek tek hesaplamadım. Fakat genel olarak bir hesaplama yaptığımda yaklaşık %27 oranında bir maaş artışı söz konusu.

Ofansif Güvenlik

Defansif Güvenlik

Güvenlik Analisti

Güvenlik Mimarı

Yazılımcı

Ürün Yöneticisi

Bilgi Güvenliği

Koordinatör

Yeterli girdi bulunmamaktadır.

Satış/Destek

Takım Lideri

Yönetici

Kurum Kategorisine Göre Ortalama(Median) Maaşlar

--

--

computer security, programming, music. Website: https://utkusen.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store