Siber Güvenlik Sektöründeki Maaş Dağılımı Araştırması

Giriş

Grafik Açıklamaları

Tüm Sektör

Ofansif Güvenlik

Defansif Güvenlik

Güvenlik Analisti

Güvenlik Mimarı

Yazılımcı

Ürün Yöneticisi

Bilgi Güvenliği

Koordinatör

Satış/Destek

Takım Lideri

Yönetici

--

--

computer security, programming, music. Website: https://utkusen.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store