Siber Güvenlik Sektöründeki Maaş Dağılımı Araştırması

Giriş

 • Ofansif Güvenlik Testçi (web, network… penetration testing, red teaming vs.)
 • Defansif Güvenlik Mühendisi (SOC/SIEM/EDR yönetimi, network güvenlik analizi, tersine mühendislik vs.)
 • Güvenlik Analisti(rapor analizleri, vulnerability management vs. )
 • Güvenlik Mimarı (web ya da network mimarisinin oluşturulması/analizi)
 • Yazılımcı (güvenlik ürünlerinin kodlanması)
 • Ürün Yöneticisi (Güvenlik ürünlerinin geliştirme/verim/bakım vs. süreçleri)
 • Bilgi Güvenliği Uzmanlığı (Policy yönetimi, uyumluluk, KVKK vs.)
 • Koordinatör (testlerin ya da süreçlerin yönetimi)
 • Satış/Destek (pre-sales engineer, ürün desteği vs.)
 • Takım Lideri (defansif/ofansif ekiplerin yönetimi vs.)
 • Yönetici (üst düzey sorumlu)

Grafik Açıklamaları

Tüm Sektör

Ofansif Güvenlik

Defansif Güvenlik

Güvenlik Analisti

Güvenlik Mimarı

Yazılımcı

Ürün Yöneticisi

Bilgi Güvenliği

Koordinatör

Satış/Destek

Takım Lideri

Yönetici

--

--

computer security, programming, music. Website: https://utkusen.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Utku Şen

Utku Şen

computer security, programming, music. Website: https://utkusen.com